استاندارد نخ از نظر بازرسی های بین المللی SGS

استاندارد نخ از نظر بازرسی های بین المللی SGS

میانگین نمره

کمترین میزان نمره

بیشترین میزان نمره

ضریب تغیرات نمره

میانگین استحکام پارگی

کمترین میزان استحکام پارگی

بیشترین میزان استحکام پارگی

ضریب تغیرات استحکام پارگی

درصد کیفیت

میانگین T.P.I/T.P.M

کمترین T.P.I/T.P.M

بیشترین T.P.I/T.P.M

ضریب تغیرات T.P.I/T.P.M

دمای خشک

دمای تر

رطوبت نسبی

رطوبت محتوی

ریگین

روغن محتوی

نخ پیچی

تگ اند

دسته

رنگ

اسلاب/ پرزدار

ناخالصی و آلودگی ها

نوع بافت

اندازه های دوک

مرکز دوک

اندازه دوک مرکزی

تعداد دوک درهر پالت/ کیسه

میانگین وزن ناخالصی هر پالت/ کیسه

میانگین وزن خالص هر پالت/ کیسه

میانگین وزن خالص هر پالت/ کیسه

بسته بندی

همکاران گرامی برای واردات و درخواست هر نوع نخ معمولا باید موارد قید شده در لیست بالا در بازرسی های آن لحاظ گردد .

بازار نخ و الیاف ایران

Scroll to top