محصولات پتروشیمی در صنایع نساجی

 محصولات پتروشیمی در صنایع نساجی محصولات پتروشیمی در صنایع نساجی

 

 

شماره محصول گرید شرکت کاربرد در نساجی
1 اپوکسی رزین مایع E6 خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
2 اپوکسی رزین جامد E1X75 خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
3 اپوکسی رزین جامد E11 خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
4 اپوکسی رزین جامد E10 خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
5 اپوکسی رزین مایع E4 خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
6 اپوکسی رزین مایع E5 خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
7 اپوکسی رزین مایع E6EXCL خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
8 اپوکسی رزین مایع E06SPL خوزستان در صنایع پوششی و کفپوش و کامپوزیت
9 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS رجال تولید الیاف PP
10 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال تولید الیاف PP
11 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال تولید الیاف PP
12 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال تولید الیاف PP
13 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال تولید الیاف PP
14 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال تولید الیاف PP
15 پلی پروپیلن نساجی RG1104K رجال تولید الیاف PP
16 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال تولید الیاف PP
17 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال تولید الیاف PP
18 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال تولید الیاف PP
19 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند تولید الیاف PP
20 پلی پروپیلن نساجی hp550J شازند تولید الیاف PP
21 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند تولید الیاف PP
22 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند تولید الیاف PP
23 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند تولید الیاف PP
24 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون تولید الیاف PP
25 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون تولید الیاف PP
26 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون تولید الیاف PP
27 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون تولید الیاف PP
28 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون تولید الیاف PP
29 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون تولید الیاف PP
30 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون تولید الیاف PP
31 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون تولید الیاف PP
32 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی تولید الیاف PP
33 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی تولید الیاف PP
34 پلی پروپیلن نساجی ZH520J نوید زرشیمی تولید الیاف PP
35 پلی پروپیلن نساجی HP552R نوید زرشیمی تولید الیاف PP
36 پلی پروپیلن نساجی HP552R جم تولید الیاف PP
37 پلی پروپیلن نساجی HP550J جم تولید الیاف PP
38 پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی ناز تولید الیاف PP
39 پلی پروپیلن نساجی SF1160 پلی ناز تولید الیاف PP
40 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی ناز تولید الیاف PP
41 پلی پروپیلن نساجی HP510J جم تولید الیاف PP
42 پلی پروپیلن فیلم HP525J جم تولید الیاف PP
43 پلی وینیل کلراید E7242 اروند صنایع پوششی
44 پلی وینیل کلراید E7244 اروند صنایع پوششی
45 پلی وینیل کلراید E6834 اروند صنایع پوششی
46 پلی وینیل کلراید S57 ابادان صنایع پوششی
47 پلی وینیل کلراید S60 ابادان صنایع پوششی
48 پلی وینیل کلراید S65  ابادان صنایع پوششی
49 پلی وینیل کلراید S70  ابادان صنایع پوششی
50 پلی وینیل کلراید S6058 بندر امام صنایع پوششی
51 پلی وینیل کلراید S6558 بندر امام صنایع پوششی
52 پلی وینیل کلراید S7054 بندر امام صنایع پوششی
53 پلی وینیل کلراید S6532 اروند صنایع پوششی
54 پلی وینیل کلراید S7042 اروند صنایع پوششی
55 اورتو زایلن 99.50% برزویه رنگرزی / تولید PVC
56 اورتو زایلن   بوعلی سینا رنگرزی / تولید PVC
57 زایلین مخلوط   برزویه پوشش/ حلال / سنتز
58 زایلین مخلوط   بندر امام پوشش/ حلال / سنتز
59 زایلین مخلوط   بوعلی سینا پوشش/ حلال / سنتز
60 سود کاستیک   اروند رنگرزی/ حلال/ چرم 
61 سود کاستیک   بندر امام رنگرزی/ حلال/ چرم 
62 اکریلونیتریل بوتادین استایرن50 طبیعی قائد بصیر تولید کامپوزیت
63 اسید استیک   فن آوران استفاده در رنگرزی / تولید پلی استر
64 اسیدترفتالیک   تندگویان جهت سنتز پلی استر
65 امونیاک مایع   خراسان سنتز الیاف / تکمیل / سفید گری پنبه
66 امونیاک مایع   کرمانشاه سنتز الیاف / تکمیل / سفید گری پنبه
67 استایرن منومر   پارس سنتز پلی استایرن و بسیاری کوپلیمرها
68 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
69 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
70 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
71 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
72 پلی اتیلن ترفتالات بطری Bg800 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
73 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
74 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
75 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
76 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
77 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
78 پلی اتیلن ترفتالات بطری TG645 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
79 پلی اتیلن ترفتالات بطری TG641 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
80 پلی اتیلن ترفتالات بطری TG621 شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
81 پلی اتیلن ترفتالات بطری TGSB شهید تندگویان از جمله مواد جهت سنتز اولیه پلی استر
82 دی اتیلن گلایکول   شازند سنتز الیاف / جوهر چاپ/ کاغذ
83 دی اتیلن گلایکول   مارون سنتز الیاف / جوهر چاپ/ کاغذ
84 دی اتیلن گلایکول   فرساشیمی سنتز الیاف / جوهر چاپ/ کاغذ
Scroll to top