وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users5
  • Active Guests5
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today232
  • Unique Visits Yesterday149
  • Visits This Week1224
  • Visits Previous Week1217


برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند

برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند

زمین های تحت کشت در هند در حدود 10.5 میلیون هکتار است

زمین های تحت کشت در هند در حدود 10.5 میلیون هکتار است. کاهش قیمت حبوبات و مشکلاتی که کشاورزان با آن مواجه می شوند سبب می شود که به سمت کاشت محصولاتی مانند پنبه روی بیاورند. همچنین پیش بینی آب و هوایی نشان می دهد که در سال 2017-18 آب و هوای مساعدی را برای کشت پنبه خواهیم داشت و در قسمت مرکزی و جنوب هند بیشترین توسعه را در سطح زیر کشت پنبه خواهیم داشت.