برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند

برآورد افزایش وسعت زمین کشت پنبه در هند

زمین های تحت کشت در هند در حدود 10.5 میلیون هکتار است

زمین های تحت کشت در هند در حدود 10.5 میلیون هکتار است. کاهش قیمت حبوبات و مشکلاتی که کشاورزان با آن مواجه می شوند سبب می شود که به سمت کاشت محصولاتی مانند پنبه روی بیاورند. همچنین پیش بینی آب و هوایی نشان می دهد که در سال 2017-18 آب و هوای مساعدی را برای کشت پنبه خواهیم داشت و در قسمت مرکزی و جنوب هند بیشترین توسعه را در سطح زیر کشت پنبه خواهیم داشت.